Terms of service

ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen het schoonheidssalon/webshop en een cliënt waarop het schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

CONTACT

Pureshine (bv medelux)

BE0439 992 196

Steenstraat 16, 9630 Zwalm

pureshine.beauty@icloud.com

+3249974 93 62

INSPANNINGEN INSTITUUT

Het schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Het schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

AFSPRAKEN

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan het schoonheidssalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag het schoonheidssalon 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Bij een 'no-show' zonder verwittiging, is dit 100% van de afgesproken behandeling. De client mag slechts een volgende afspraak maken, indien dit bedrag vereffend is.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het salon komt, mag het schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in het salon aankomen kan het schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Het schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

AANSPRAKELIJKHEID

Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar het salon.

BETALING

Het schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in het salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zodanig de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

VERZENDEN

Alle bestellingen die voorradig zijn worden zo snel mogelijk verzonden. We streven er naar om binnen de 28h uw bestellingen te verzenden.

 Producten worden via Bpost verzonden. De verzendkosten zijn €6. Bestellingen vanaf 100€ worden gratis verzonden.

Heb je een product graag als een cadeau, vermeld dit dan even bij de notities.

RETOURNEREN

Wil je een product retour sturen? Alleen ongeopende producten in originele staat en in de originele verpakking komen voor vergoeding in aanmerking. Voorwaarde is dat je hier binnen 24 uur melding van maakt via ons contactformulier en dat je het product binnen de 14 dagen na ontvangst naar ons retourneert. De retournering gebeurt op eigen kosten.

Belangrijk is om de volgende gegevens te vermelden bij de retourzending:

Naam

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Ordernummer

Naam rekeninghouder

(IBAN) Rekeningnummer

Reden retour

Mocht je (één) product(en) hebben ontvangen dat (die) je niet had besteld, laat de verpakking dan intact. Een ongewenst product dat toch wordt gebruikt of waarvan de deksel of dop is opengemaakt, wordt beschouwd als een product dat door de klant is geaccepteerd. Het aangebroken product kan niet meer worden teruggezonden of geruild.

Wanneer de verpakking is geopend en blijkt dat het product niet aan je verwachting voldoet zoals bijvoorbeeld de kleur kan het product niet worden geruild. Wees dus zorgvuldig bij het plaatsen van bestellingen. Open de verpakking alleen wanneer u zeker bent.

Als klant ben je verantwoordelijk voor de verzendings- en verpakkingskosten van de geretourneerde producten en Pureshine is niet verantwoordelijk voor pakketten die tijdens het transport naar ons zoekraken.

CREDITEREN

Zodra het pakket in goede orde retour is ontvangen wordt het aankoopbedrag, minus de verzendkosten, gecrediteerd. De creditering zal plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending. Bewaar het retourbewijs totdat het aankoopbedrag gecrediteerd is.

Heeft u nog overige vragen? Neem dan contact via ons contactformulier.

GARANTIE

Het schoonheidssalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

De cliënt andere producten dan de door schoonheidsspecialiste geadviseerde producten gebruikt.

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Het schoonheidssalon geeft de client nooit het betaalde honorarium terug, maar er zal dan naar een andere oplossing gezocht worden in de vorm van behandeling of product.

BESCHADIGING & DIEFSTAL

Het schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Het schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie. 

KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen de vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan het schoonheidssalon. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidsspecialiste de behandeling opnieuw verrichten.     

BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in het salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot het salon te weigeren in der opgaaf van redenen.

PRIVACY

De cliënt voorziet het schoonheidssalon van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Het schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

GEHEIMHOUDING

Het schoonheidssalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

RECHT

Op elke overeenkomst tussen het schoonheidssalon en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.